Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) címkéhez tartozó bejegyzések

Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam

A katasztrófavédelmi ügyintéző a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények vezetőjének 
közvetlen irányítása mellett, önállóan vagy másokkal együttműködve, a jogszabályokban
meghatározott katasztrófavédelmi (polgári védelmi és iparbiztonsági) feladatainak ellátása
körében kialakítja a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények ¬ hatósági határozatban
meghatározott polgári védelmi feladataihoz szükséges feltételeket, tervezi a komplex 
logisztikai biztosítás folyamatát. 
Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági), Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés, Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam, Felnőttképzés

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével folyamatosan kapcsolatot tartva meghatározza az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események során (pl.: árvíz, beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében) az együttműködő szervek, szervezetek releváns körét, azokkal kapcsolatot tart a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények feladatait illetően.

Feltárja a kockázatbecslés alapján a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény veszélyeztetettségét, adatot szolgáltat a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásáhozFeltárva és elemezve a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény vonatkozásában az ipari tevékenységek, technológiák kockázatát, kockázatazonosítást és kockázatértékelést végez, szervezi és részt vesz a kockázatbecslési eljárásban. Javaslatokat tesz a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő biztonságos működést biztosító feladatok meghatározásakor.

Elkészíti a veszélyes üzem üzemazonosítási dokumentumait és a szükséges védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káreseményelhárítási terv). Megtervezi a veszélyesáruszállítás folyamatát. Megtervezi és létrehozza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény polgári védelmi szervezetét, megtervezi annak felkészítését, alkalmazását, javaslatokat tesz a technikai eszközök biztosításáraÖsszeállítja a munkahelyi veszélyelhárítási tervetmeghatározza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény lakosságvédelmi feladatait, a polgári védelmi és iparbiztonsági vonatkozású, kötelezően elkészítendő, a katasztrófavédelmi hatóság által előírt formátumú dokumentumokat.

Szakképesítés sorszáma:10324007
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

 # / – #katasztrofavedelmiugyintezo #katasztrofavedelmiugyintezotanfolyam #katasztrofavedelmiugyintezo #katasztrofavedelmitanfolyamrol #katasztrofavedelmitanfolyamindul #katasztrofavedelmiugyintezovizsga #katasztrofavedelmiugyintezovizsgakovetelmeny

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Közterület-felügyelő tanfolyam

közterületfelügyelő ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen 
folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.
Közterület-felügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Közterület-felügyelő, Közterület-felügyelő képzés, Közterület-felügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

 Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet, a közbiztonság, a közrend, valamint az önkormányzati vagyon védelmében és a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. Intézkedést kezdeményez a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben, személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmaz.

Tájékoztatást ad a hozzá forduló személyek részére, szükség esetén segítséget, illetve
elsősegélyt nyújt a rászorulók részére. 
Kapcsolatot tart rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Őr és járőrszolgálatot lát el közterületen. Híradástechnikai, térfelügyeleti, informatikai eszközöket használ.

Tevékenységét a releváns információk írásbeli jelentésbe foglalásával, folyamatosan dokumentálja.
Meghozott döntéseiért és szakmai tudása fejlesztéséért felelősséget vállal.

Szakképesítés sorszáma: 10324005
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #közterületfelügyelő #közterületfelügyelőtanfolyam #közterületfelügyelőképzés #közterületfelügyelőtanfolyamról #közterületfelügyelőoktatás #közterületfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Közterület-felügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyam

A közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítéssel az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervnél a jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi 
„A”„B” besorolási kategóriákba tartozó,(a Budapesti Rendőrfőkapitányságnál „A” besorolási
kategóriába) tartozó szolgálati beosztások láthatók el. 
Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Közbiztonsági rendőrjárőr, Közbiztonsági rendőrjárőr képzés, Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyam, Felnőttképzés

A közbiztonsági rendőrjárőr a rendészet és közszolgálat ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkelIsmeri a fegyveres, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokat.

Törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi. Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat. Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét.

Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható önvédelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat. A közbiztonsági járőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, rendészeti feladatokat lát el, ezeket utasításra, vagy járőrvezetőként önálló döntése alapján hajtja végre. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként biztosítja a közrendet és elősegíti a biztonságos közlekedést.

A közbiztonság fenntartása érdekében közterületi járőrszolgálatot lát el, tevékenységével elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti.

Elöljárója utasítására csapatszolgálati tevékenységet végez. Munkáját felelősségteljesen gyakorolja, törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi.

Napi szolgálata során járőrtársával, illetve járőrparancsnokával csapatszolgálati tevékenysége során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál. Feladatellátása során hír-adástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

Szakképesítés sorszáma: 10324002
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #közbiztonságirendőrjárőr #közbiztonságirendőrjárőrtanfolyam #közbiztonságirendőrjárőrképzés #közbiztonságirendőrjárőrtanfolyamról #közbiztonságirendőrjárőroktatás #közbiztonságirendőrjárőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

 Közbiztonsági rendőrjárőr képzés | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések