Vizsgaszervezés címkéhez tartozó bejegyzések

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyam

A szakképesítés az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a 
jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi „A”„B” 
besorolási kategóriákba tartozó szolgálati beosztások betöltésére jogosít.
Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr, Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés, Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyam, Felnőttképzés

A határrendész és útelvélkezelő rendőrjárőr a rendészeti és közszolgálati ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkel. Ismeri a fegyveres, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokatTörekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi.

Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat. Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét. Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható ön-védelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat.

határrendészeti és útlevélkezelő rendőrjárőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, határ és idegenrendészeti feladatokat lát el. Feladatait utasításra, illetve járőrvezetőként önállóan hajtja végre. Tájékoztatást ad, és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként 
vagy járőrpáros tagjaként határforgalom ellenőrzést hajt végre, végzi a határátlépésre jogosító úti okmányok, tartózkodási engedélyek, vízumok eredetiségének, érvényességének ellenőrzését, megakadályozza az illegális határátlépést. Teljesíti a nemzetközi megállapodások rá vonatkozó feladatait.

A határrend fenntartása érdekében határterületi járőrszolgálatot lát el, intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben önállóan kényszerítő eszközt alkalmaz. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexben meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is.

Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt teljesíti. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál, szükséges esetben idegen nyelven. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

Szakképesítés sorszáma: 10324003
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# – /  #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőr #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrtanfolyam #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrképzés #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrtanfolyamról #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőroktatás#határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Gát- és csatornaőr tanfolyam

A gát és csatornaőr a vízgazdálkodás területén a folyók és csatornák, vízgyűjtő területek, 
védművek mentén jelentkező általános napi feladatokat látja el.
Gát- és csatornaőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Gát- és csatornaőr, Gát- és csatornaőr képzés, Gát- és csatornaőr tanfolyam, Felnőttképzés

A megszerzett elméleti és gyakorlati tudásával ár és belvízvédekezési feladatokat lát el. Különféle védekezési módszereket (pl. nyúlgátolás, bordás megtámasztás, buzgár elleni védekezés stb.) ismer és alkalmaz. A védművek mentén található műtárgyak kezelésében, karbantartásában közreműködik. Vízkormányzási feladatokat teljesít.

Szakszerűen használja a munkavégzéshez biztosított gépeket, eszközöket, anyagokat. Belvízvédekezés esetén biztonsággal használni tudja a mobil belsőégésű vagy villamos motorral üzemelő szivattyúkat. Szükség esetén a munkabiztonsági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával szakmai irányítás mellett szivattyúzási feladatok ellátásában közreműködik. Részt vesz a vízminőségvédelmi kárelhárításban.
Munkatevékenysége során a munkavédelmi eszközöket szakszerűen használja, a munka, tűz, baleset és környezetvédelmi előírásokat betartja.

Szakképesítés sorszáma: 10323024
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #gátéscsatornaőr #gátéscsatornaőrtanfolyam #gátéscsatornaőrképzés #gátéscsatornaőrtanfolyamról #gátéscsatornaőroktatás #gátéscsatornaőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Gát- és csatornaőr | Személyi és vagyonvédelem| Védelmi szolgáltatások|  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Fegyveres biztonsági őr tanfolyam

A Fegyveres biztonsági őr vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt 
objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őrjárőr
és készenléti kivonuló szolgálatot lát elhajt végre. 
Fegyveres biztonsági őr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Fegyveres biztonsági őr, Fegyveres biztonsági őr képzés, Fegyveres biztonsági őr tanfolyam, Felnőttképzés

Az objektum területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány és személyőrzési és kísérési, szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazhatja.

Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést ír. A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadjaátveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti.

Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat,  megelőzőfokozott és teljes készenlét  illetve minősített időszakban a rendőrség, vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.

Szakképesítés sorszáma: 10325015
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #fegyveresbiztonságiőr #fegyveresbiztonságiőrtanfolyam #fegyveresbiztonságiőrképzés #fegyveresbiztonságiőrtanfolyamról #fegyveresbiztonságiőroktatás #fegyveresbiztonságiőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Fegyveres biztonsági őr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyam

 Az Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag–ellátó altiszt) olyan személy,
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) , Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé váliaz üzemanyagok szállításával, tárolásával, kiszolgálásával, nyilvántartásával, minőségmegóvásával, valamint az üzemanyagtechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzésére, szervezésére és végrehajtásának irányítására, beosztottjai katonaiszakmai felkészítésére, továbbképzésére és katonaiszakmai ismeretei önművelés útján történő továbbfejlesztésére.

Szakképesítés sorszáma: 10315019
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #üzemanyagellátóaltiszt #üzemanyagellátóaltiszttanfolyam #üzemanyagellátóaltisztképzés #üzemanyagellátóaltiszttanfolyamról #üzemanyagellátóaltisztoktatás #üzemanyagellátóaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyam

A szakképesítéssel rendelkező a büntetésvégrehajtási szervezet személyi állományában 
tiszti beosztásban látja el feladatait.
Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási szervező, Büntetés-végrehajtási szervező képzés, Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyam, Felnőttképzés

 Összefüggéseiben ismeri az egyes munkafolyamatokat, azokat ellenőrzi, értékeli és elemziVezeti, irányítja és eligazítja beosztott személyi állománytTerveziszervezi és végrehajtja a fogvatartottakkal kapcsolatos reintegrációs feladatokat, figyelemmel kíséri hangulatukat és felkészíti őket a szabadulás utáni jogkövető életrekapcsolatot tart civil szervezetekkel. Szervezi a fogvatartottak előállítását, szállítását, foglalkoztatásátvalamint kapcsolattartásukat. Ellenőrzi a biztonsági intézkedések, kényszerítő eszközök, fegyverzeti szakanyagok alkalmazását, vizsgálja azok jogszerűségét.

Szervezi a fogvatartottak ellátását, letétkezelését, kezeli a személyes és büntetésvégrehajtási adataikatfelügyeli a befogadásukat és szabadításukatKözreműködik a fegyelmi és kártérítési eljárásokban, ügyintézésekbenÚj megoldásokat kezdeményez a büntetésvégrehajtási szervek és a fogvatartás biztonságának fokozását szolgáló fejlesztésekre.

Szakképesítés sorszáma: 10326012
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #büntetésvégrehajtásiszervező #büntetésvégrehajtásiszervezőtanfolyam #büntetésvégrehajtásiszervezőképzés #büntetésvégrehajtásiszervezőtanfolyamról #büntetésvégrehajtásiszervezőoktatás #büntetésvégrehajtásiszervezővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási szervező | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyam

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) olyan személy, aki a 
képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik ABV védelmi pályakezdő altiszti 
beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki 
tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken
történő részvételre.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladat-végzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtani ismeri a szakharcászat alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a különböző harctevékenységi fajták során.

Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására. Rendeltetésszerűen használja és működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Ismeri a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer felépítését és alegységének szerepét a rendszerben.

Szakképesítés sorszáma:10315001
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #abvvédelmialtiszt #abvvédelmialtiszttanfolyam #abvvédelmialtisztképzés #abvvédelmialtiszttanfolyamról #abvvédelmialtisztoktatás #abvvédelmialtisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) tanfolyam

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) olyan személy, aki a képzés 
befejését követően jártasság szintjén képessé válitábori tüzér pályakezdő altiszti
beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a beosztott állomány háborús és 
békeidőszaki vezetésére, tevékenységének ellenőrzésére és értékelésére, valamint 
kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a váratlan eseményekre történő gyors reagálásra, a felmerült akadályok elhárítására, valamint más fegyvernemek és szakcsapatok alegységeivel való együttműködésre.

Szakképesítés sorszáma: 10315018
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #táboritüzéraltiszt #táboritüzéraltiszttanfolyam #táboritüzéraltisztképzés #táboritüzéraltiszttanfolyamról #táboritüzéraltisztoktatás #táboritüzéraltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási szervezet igazgatási szakterületének állományában 
büntetésvégrehajtási igazgatási főfelügyelői beosztásban végzi feladatát. 
Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés, Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

Átlátja az igazgatási szakterület munkafolyamatait. Végrehajtja a fogvatartott befogadásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Kezeli és rendezi fogvatartás ideje alatt keletkezett iratokat. Végrehajtja a fogvatartottak szabadításához kapcsolódó feladatokat. Végrehajtja a szabadságelvonással járó büntetések foganatba vételével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Kezeli a büntetésvégrehajtási intézetből való engedélyezett, jogszerű, határozott idejű eltávozásokkal kapcsolatos iratokat. Kezeli a szakterületével összefüggő fogvatartotti kérelmeket, panaszokat. Kézbesíti a fogvatartott részére érkező hivatalos iratokat. Intézi a fogvatartottak előállításával, szállításával kapcsolatos feladatokat. Végrehajtja a külföldi fogvatartottakra vonatkozó speciális szabályok alapján szükséges intézkedéseket a társ szervekkel együttműködésben.

Szakképesítés sorszáma: 10325014
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelő #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelőtanfolyam #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelőképzés #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelőtanfolyamról #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelőoktatás #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) tanfolyam

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ruházati ellátó altiszt) olyan személy, aki a
képzés befejését követően ismeri a béke és a békétől eltérő időszakok logisztikai (ruházati) 
biztosításának alapelveit és rendszerét, a ruházati ellátás részletes folyamatát;
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

a ruházati szakterület működését szabályzó általános és katonai ismeretanyagot, a csapat ruházati gazdálkodás feladatait és a szükséges számvetések, okmányok kidolgozásának rendjét, a rendszeresített ruházati szakanyagokat, az ellátó- és kiszolgáló alegységek szervezeti felépítését, feladatait; a szakterület működését szabályzó előírásokat, a
minősített időszaki gazdálkodás feladatait.

A ruházati altiszt olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a ruházati szakanyagok átvételével, raktározásával, átadásával és szállításával, tárolásával, nyilvántartásával,minőségmegóvásával kapcsolatos feladatok szervezésére és végrehajtásának irányítására, a munkatársai szakmai felkészítésére, továbbképzésére és tevékenységük tervezésére.

Képes alkalmazni az írott és az íratlan szabályokban foglaltakat, szervezni, vezetni a csoportok tevékenységét. Képes az egység szintű szakanyagraktárak vezetésére, az anyag- és készletgazdálkodással, az eszközök és anyagok nyilvántartásával összefüggő feladatok végrehajtására. Akár törzsmunka végzésére is alkalmas, amely a döntés előkészítéshez rendkívül fontos.

Szakképesítés sorszáma: 10315008
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #ruházatiellátóaltiszt #ruházatiellátóaltiszttanfolyam #ruházatiellátóaltisztképzés #ruházatiellátóaltiszttanfolyamról #ruházatiellátóaltisztoktatás #ruházatiellátóaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) tanfolyam

A kisalegység vezető, csoportparancsnok olyan személy, aki a képzés befejését követően
jártasság szintjén képessé válik a pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok
elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint 
kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. 
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) , Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni.

Szakképesítés sorszáma: 10315007
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #alapaltiszt #alapaltisztitanfolyam #alapaltisztiképzés #alapaltisztitanfolymaról #alapaltisztioktatás #alapaltisztivizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) tanfolyam

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelező altiszt) olyan személy, aki a képzés 
befejését követően jártasság szintjén képessé válirejtjelző altiszti beosztásokkal összefüggő
feladatok elvégzésére, kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, 
valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni. A rejtjelező altiszt a rejtjelfelügyelő irányítása mellett a rejtjeltevékenység végrehajtásáért felelős személy, aki a szakmai és a biztonsági szabályok betartásával üzemelteti a rejtjelző eszközöket, végrehajtja a rejtjelzési feladatokatEzen tevékenység keretében ellátja a rejtjeltevékenységgel kapcsolatban számára meghatározott adatkezelési, eszköz nyilvántartási feladatokat, részt vesz a rejtjeltevékenységgel összefüggő képzéseken, továbbképzéseken, teljesíti az előírt vizsgakötelezettségeket.

Részt vesz a rejtjelzői munkahely kialakításában, a rejtjelző eszközök telepítésében. Ismeri a rejtjeltevékenységre vonatkozó előírásokat. Figyelemmel kíséri az információvédelmi rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Részt vesz nemzeti és NATO műveletekben. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel.

Szakképesítés sorszáma: 02155056
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #rejtőzködőaltiszt #rejtőzködőaltiszttanfolyam #rejtőzködőaltisztképzés #rejtőzködőaltiszttanfolyamról #rejtőzködőaltisztoktatás #rejtőzködőaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási szervezet gazdasági szakterületének állományában büntetés 
végrehajtási gazdálkodási főfelügyelői beosztásban végzi feladatát a szakképesítéssel 
rendelkező. 
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés, Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

Összefüggéseiben átlátja a büntetésvégrehajtás gazdasági szakterülete munkafolyamatait. Ismeri az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló készítésének szabályait. A vonatkozó számviteli, pénzügyi szabályokat alkalmazva bizonylatokat kezel, a selejtezési és leltározási feladatokban részt vesz, raktárosi, élelmezési feladatokat lát el.

Részt vesz beszerzési eljárásokban, azokat képes lebonyolítani, a szolgáltatások igénybevételében, a ruházati ellátásban, a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közre-működni, a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat (letétezés, elhelyezés, élelmezés, ruházati ellátás, munkáltatás) végrehajtani, kártérítési ügyekekezelni. Betartja a szakterületen jelentkező tűzmunka, balesetvédelmi, környezetvédelmi, biztonsági, és egészségügyi előírásokat. Csapatmunkában dolgozik, együttműködő. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken vesz részt, az önképzésre nagy hangsúlyt fektet.

Szakképesítés sorszáma: 10325001
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelő #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelőtanfolyam #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelőképzés #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelőtanfolyamról #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelőoktatás #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) tanfolyam

A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) olyan személy, aki a képzés
befejését követően jártasság szintjén képessé válik az ejtőernyős és kutató-mentő (ejtőernyős)
altiszti beosztások ellátására, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének
tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai
képzéseken történő részvételre. 
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni.

Szakképesítés sorszáma: 10315015
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #ejtőernyősaltiszt #ejtőernyősaltiszttanfolyam #ejtőernyősaltisztképzés #ejtőernyősaltiszttanfolyamról #ejtőernyősaltisztoktatás #ejtőernyősaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) tanfolyam

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radar üzemeltető altiszt) szaktechnikus olyan 
személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a radarberendezések
-hez rendelt különféle altiszti beosztások feladatainak maradéktalan ellátására, a radar 
háborús és békeidőszaki üzemeltetési tevékenységének végrehajtására, valamint kellő alappal
 rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) , Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a radarberendezés üzemeltetési szabályzatait (adott esetben angol nyelvűt is) és a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint képes a csoportos feladatvégzésre,főként a nagy munkafegyelmet és figyelmet igénylő manőverek során, mint a radar eszközökbontásatelepítése, különböző módokon történő mozgatása, szállítása, emelőgépek üzemeltetése alkalmával.

Alkalmas a berendezések karbantartási munkálatai elvégzésére, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos tervezési, szervezési, és kiképzési feladatok végrehajtására. Képes a radarhoz kapcsolódó informatikai és gépészeti rendszerek üzemképességének, illetve folyamatos hadrafoghatóságának biztosítására, ellátja a berendezés rendszerfelügyeletét.

Szakképesítés sorszáma: 10315020
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #radarüzemeltető #radarüzemeltetőtanfolyam #radarüzemeltetőképzés #radarüzemeltetőtanfolyamról #radarüzemeltetőoktatás #radarüzemeltetővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) tanfolyam

Az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek
vonatkozásában elektronikai hadviselési (elektronikai megfigyelés, elektronikai zavarás) 
feladatokat végez.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Az elektronikai megfigyelés és a más forrásból származó információk alapján elektronikai zavarási feladatot (programozás, valós zavarás) hajt végre. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elektronikai hadviselés elemeit.

A felfedett adatokat beviszi az alkalmazott adatbázisokba. A meghatározott formában és tartalommal jelentést készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített elektronikai hadviselési és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést.

Szakképesítés sorszáma: 10315014
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08.

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #elektronikaihadviselésaltiszt #elektronikaihadviselésaltiszttanfolyam #elektronikaihadviselésaltisztképzés #elektronikaihadviselésaltiszttanfolyamról #elektronikaihadviselésaltisztoktatás #elektronikaihadviselésaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Büntetés végrehajtási főfelügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási (a továbbiakban bv.) szervezet állományában büntetésvégrehajtási
 főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre. 
Büntetés végrehajtási főfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felottkepzes.hu

Büntetés végrehajtási főfelügyelő, Büntetés végrehajtási főfelügyelő képzés, Büntetés végrehajtási főfelügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végrehajtja a bv. szervezet objektumainak és az azokban elhelyezett fogvatartottak őrzésével kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi az alárendeltségébe tartozók feladatvégzését. Kezeli a bv. intézet fegyverzeti szakanyagait, fegyveres biztosítási feladatot lát el szállítmányvezetőként, előállító parancsnokként. Ismeri a kényszerítőeszközök alkalmazásának szabályait, az alkalmazás követő eljárást koordinálja. Összeköttetést tart a biztonsági tiszttel, biztonsági felügyelőkkel, a körlet(fő)felügyelőkkel és a foglalkoztatási felügyelőkkel.

Szervezi az alárendeltségébe tartozó állományi tagok feladatvégzését a fogvatartottak őrzésével, felügyeletével és ellenőrzésével, valamint a biztonsági intézkedések végrehajtásával kapcsolatban. Általános és speciális eligazítást tart. Folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a biztonsági feladatokat végrehajtók tevékenységét.
Pontosan vezeti a meghatározott szolgálati okmányokat, jelentést tesz szolgálati elöljárójának. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén képes csoportok, egységek irányítására, vezetésére
a bv. szerv rendjének helyreállítása érdekében.

Szakképesítés sorszáma: 10325001
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #buntetesvegrehajtasifofelugyelo #buntetesvegrehajtasifofelugyelotanfolyam #buntetesvegrehajtasifofelugyelokepzes #buntetesvegrehajtasifofelugyelotanfolyamrol #buntetesvegrehajtasifofelugyelotanfolyamindul #buntetesvegrehajtasifofelugyelovizsga #buntetesvegrehajtasifofelugyelovizsgakovetelmenyek

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés végrehajtási főfelügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) tanfolyam

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) olyan személy, aki a képzés
befelezését követően jártasság szintjén képessé válik a műszaki altiszti szolgálattal,
lefolyásirenddel összefüggő normák vállalására és érvényesítésére.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

A felkészített szakemberek képesek a Magyar Honvédség műszaki csapatai részéről jelentkező kisalegységparancsnoki (rajparancsnokhelyettes, rajparancsnok vagy azzal azonos szintű)
beosztások ellátására.

Képesek békében és békétől eltérő időszak körülményei között egyaránt a rábízott alegység harckiképzésének, harcának, harctámogatásának, napi tevékenységének szervezésére és vezetésére, az alegység haditechnikai eszközei és anyagai alkalmazható állapotban tartására.

Szakképesítés sorszáma: 10315002
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #műszakialtiszt #műszakialtiszttanfolyam #műszakialtisztképzés #műszakialtiszttanfolymaról #műszakialtisztoktatás #műszakialtisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Műszaki altiszt) | Honvédelem | Személyi és vagyonvédelem |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Büntetés végrehajtási felügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási szervezet állományában büntetésvégrehajtási felügyelői 
alapfeladatokat hajt végre. Az eligazításon meghatározott feladatokat, valamint a 
szolgálat átadásátvételt végrehajtjaismeri a büntetésvégrehajtási intézet háziés
napirendjét, a rendkívüli események felszámolására szolgáló intézkedéseket, a 
kényszerítő eszközök alkalmazásának szabályait, azokat képes jogszerűen alkalmazni. 
Büntetés végrehajtási felügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés végrehajtási felügyelő, Büntetés végrehajtási felügyelő képzés, Büntetés végrehajtási felügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

Végrehajtja fogvatartottak intézeten belüli őrzését, felügyeletét, ellenőrzését, a szükséges és elrendelt biztonsági intézkedéseketrészt vesz a látogatófogadás biztosításábanVégrehajtja a biztonsági ellenőrzést, vizsgálatotmotozástmozgáskorlátozó eszközt alkalmaz.

Megköveteli a fogvatartottaktól kötelezettségeik teljesülését, biztosítja a vonatkozó jogok megvalósulását. Irányítja a díjazás nélküli munkavégzéshez kapcsolódó feladatokat, végrehajtja a fogvatartottak munkáltatását. Fegyveres biztosítási feladatokat lát el, végrehajtja a fogvatartottak előállítását, szállítását, megtartja a fogvatartottak számára szükséges eligazítást, szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tesz.

Szakképesítés sorszáma: 10325011
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #büntetésvégrehajtásifelügyelő #büntetésvégrehajtásifelügyelőtanfolyam #büntetésvégrehajtásifelügyelőképzés #büntetésvégrehajtásifelügyelőtanfolyamról #büntetésvégrehajtásifelügyelőoktatás #büntetésvégrehajtásifelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés végrehajtási felügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási szervezet egészségügyi szakterületének állományában büntetés
 végrehajtási egészségügyi főfelügyelői beosztásban végzi feladatát.
Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő, Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés, Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

 Közreműködik a fogvatartotti egészségügyi befogadási eljárásban. Képes az alapvető életjelenségek vizsgálatára, felismeri az életet veszélyeztető állapotok jeleit, szükség esetén elsősegélyt nyújt, képzettségének megfelelő döntést hoz. Közreműködik a fogvatartotti betegellátásban, a fogvatartás időszakában felismeri a beteg szükségleteit, kielégíti a sajátos igényeket.

Képes ápolási diagnózist felállítani és a prioritások alapján feladatait szakszerűen ellátni. Végrehajtja az orvos utasításait. Összefüggéseiben átlátja az egészségügyi szakterület munkafolyamatait, végrehajtja az orvosi vizsgálatok megszervezését, közreműködik a lebonyolításában. Ismeri a büntetésvégrehajtási egészségügyi ellátás szintjeit, a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkafolyamatok elemei. Képes a vonatkozó egészségügyi, higiénés, szabályokat alkalmazni, az egészségügyi dokumentációt kezelni. Betartja a szakterületen jelentkező tűzmunkabalesetvédelmi, egészségügyi, biztonsági előírásokat. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken vesz részt, az önképzésre nagy hangsúlyt fektet.

Szakképesítés sorszáma: 10325016
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelő #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelőtanfolyam #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelőképzés #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelőtanfolyamról #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelőoktatás #büntetésvégrehajtásiegészségügyiegészségügyifőfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) tanfolyam

Az Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) olyan személy, aki a 
képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik az élelmezési pályakezdő altiszti 
beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki 
tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai 
képzéseken történő részvételre. 
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni. Képes az élelmezési ellátás megszervezésére, annak végrehajtására az elöljárói utasítások alapján. Képes az élelmezési szakanyagok átvételére, szabályszerű tárolására, a készletek megőrzésére, megóvására és okmányok alapján történő kiadására. Az élelmezési-raktár beosztott állományának vezetésére, irányítására, a kapott feladatok továbbadására.

Szakképesítés sorszáma: 10315006
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #élelmezésiellátóaltiszt #élelmezésiellátóaltiszttanfolyam #élelmezésiellátóaltisztképzés #élelmezésiellátóaltiszttanfolyamról #élelmezésiellátóaltisztoktatás #élelmezésiellátóaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések